Για σωστή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης πρέπει να έχετε το κατάλληλο για το χέρι σας μέγεθος περιχειρίδας

Η χρήση περιχειρίδας κανονικού μεγέθους για όλους τους ενήλικες, ανεξάρτητα από την περιφέρεια του χεριού μπορεί να οδηγήσει σε εντυπωσιακές διαφορές στη συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση (ΑΠ), οδηγώντας πιθανώς σε εσφαλμένη διάγνωση υπέρτασης.

Η ακριβής μέτρηση της ΑΠ για τον έλεγχο της υπέρτασης είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε στη μείωση της επιβάρυνσης της υπέρτασης και της καρδιαγγειακής νόσου παγκοσμίως. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κανείς για να λάβει μια ακριβή μέτρηση της ΑΠ, αλλά ορισμένα από αυτά τα βήματα δεν έχουν ελεγχθεί συστηματικά για να δούμε πόσο σημαντικά είναι για την ακρίβεια. Απ’ αυτά τα βήματα η «λανθασμένη περιχειρίδα», που σημαίνει, η χρήση περιχειρίδας που δεν έχει το σωστό μέγεθος για το χέρι κάποιου, είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ακρίβεια της μέτρησης της ΑΠ. Στο ιατρεία, πολλές φορές η περιχειρίδα που χρησιμοποιείται είναι ό,τι περιχειρίδα τυχαίνει να υπάρχει στη συσκευή μέτρησης της ΑΠ.

Η ακριβής μέτρηση της ΑΠ εξαρτάται από τη σωστή προετοιμασία του ασθενούς, τη θέση, την τεχνική μέτρησης και την εξατομικευμένη επιλογή του μεγέθους της περιχειρίδας, η οποία θα πρέπει να βασίζεται στην περιφέρεια του μέσου του βραχίονα. Οι οδηγίες κλινικής πρακτικής υπογραμμίζουν τη σημασία της εξατομικευμένης επιλογής περιχειρίδας ΑΠ για τη μέτρηση της ΑΠ.

Διεξήχθη μια βιβλιογραφική ανασκόπηση και διαπιστώθηκε ότι καμία από τις μελέτες δεν χρησιμοποίησε αυτοματοποιημένες συσκευές μέτρησης της ΑΠ, που είναι αυτές που χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη. Ο σκοπός ήταν να διαπιστωθεί εάν η χρήση μιας κανονικής περιχειρίδας σε μέγεθος ενήλικα για όλους τους επισκέπτες έκανε διαφορά στη μέτρηση της ΑΠ. Αυτό που βρέθηκε ήταν ότι έκανε τεράστια διαφορά.

Σε μια τυχαιοποιημένη, διασταυρούμενη μελέτη, ο Brady και οι συνεργάτες του ανέλυσαν τα δεδομένα από 165 ενήλικες που υποβλήθηκαν σε δύο σετ τριπλών μετρήσεων ΑΠ, χρησιμοποιώντας μια κανονική περιχειρίδα ενηλίκων και μια κατάλληλη για το μέγεθος του βραχίονα περιχειρίδα, με τυχαία σειρά. Οι υποομάδες μεγέθους περιχειρίδας ορίστηκαν ως μικροί ενήλικες (20-25 cm), κανονικοί ενήλικες (αναφορά; 25,1-32 cm), μεγάλοι ενήλικες (32,1-40 cm) και πολύ μεγάλοι ενήλικες (40,1-55 cm). Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν τα 55 έτη, το 33% ήταν άνδρες και το 68% ήταν μαύροι. Οι ερευνητές προσπάθησαν να προσδιορίσουν τα αποτελέσματα της χρήσης μιας κανονικής περιχειρίδας ΑΠ για ενήλικες σε σύγκριση με μια περιχειρίδα ΑΠ που έχει κατάλληλο μέγεθος για την περιφέρεια του άνω βραχίονα ενός ατόμου.

Εντός της ομάδας, το 30% των συμμετεχόντων είχε συστολική ΑΠ τουλάχιστον 130 mm Hg και το 42% είχε ΔΜΣ τουλάχιστον 30 kg/m2.

Μεταξύ των συμμετεχόντων που χρειάζονταν μια μικρή περιχειρίδα ενηλίκων, μια κανονική περιχειρίδα είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερες μετρήσεις συστολικής ΑΠ (μέσος όρος, –3,8 mm Hg, 95% CI, –6,3 έως –1,3) και χαμηλότερες μετρήσεις διαστολικής ΑΠ (μέσος όρος, –1,5 mm Hg· 95 % CI, –3 έως 0).

Αντίθετα, μεταξύ των συμμετεχόντων που χρειάζονταν μεγάλη περιχειρίδα για ενήλικες, μια κανονική περιχειρίδα συσχετίστηκε με μέση τιμή 4,8 mm Hg υψηλότερη συστολική ΑΠ (95% CI, 2,9-6,7, P < 0,0001).

Για όσους χρειάζονταν μια πολύ μεγάλη περιχειρίδα για ενήλικες, μια κανονική περιχειρίδα συσχετίστηκε με μέση μέτρηση της συστολικής ΑΠ κατά 19,7 mm Hg (95% CI, 16,3-23,2, P < 0,0001).

Η υπερεκτίμηση της ΑΠ λόγω μικρής περιχειρίδας λανθασμένα ταξινόμησε το 39% των συμμετεχόντων ως υπερτασικούς, ενώ η υποεκτίμηση της ΑΠ λόγω μεγάλης περιχειρίδας έχασε το 22% των συμμετεχόντων με υυπέρταση.

Η διαφορά που βρέθηκε ήταν πολύ μεγαλύτερη από την αναμενόμενη. Το γεγονός ότι η χρήση μιας κανονικής περιχειρίδας ΑΠ για άτομα που χρειάζονται μια πολύ μεγάλη περιχειρίδα μπορεί να αναγκάσει κάποιον να υπερεκτιμήσει την ΑΠ κατά 20 mm Hg είναι εντυπωσιακό και μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβείς διαγνώσεις και πιθανή υπερθεραπεία.

Είνει επιβεβλημενο να δοθεί εκ νέου έμφαση στο μέγεθος της περιχειρίδας, ιδιαίτερα σε πληθυσμούς με υψηλό επιπολασμό της παχυσαρκίας που απαιτούν μεγάλα ή πολύ μεγάλα μεγέθη περιχειρίδας.

Βιβλιογραφία

Brady TM, et al. Abstract EP-01. Presented at: Epidemiology, Prevention, Lifestyle & Cardiometabolic Scientific Sessions; March 1-4, 2022; Chicago.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 835 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr