Η αύξηση της αρτηριακής πίεσης στην όρθια θέση σχετίζεται με αυξημένο καρδιαγγειακό και νεφρικό κίνδυνο

Οι νεαροί και οι μεσήλικες των οποίων η συστολική ΑΠ αυξήθηκε κατά τουλάχιστον 6,5 mm Hg όταν σηκώθηκαν στην όρθια θέση ήταν πιο πιθανό να εμφανίσουν καρδιαγγειακά και νεφρικά επεισόδια αργότερα στη ζωή τους σε σύγκριση με τους υπόλοιπους, σ’υμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Hypertension.

Αυτό το εύρημα μπορεί να δικαιολογεί την έναρξη αντιυπερτασικής θεραπείας, συμπεριλαμβανομένων και των φαρμάκων, νωρίτερα σε ασθενείς με υπερβολική απόκριση της αρτηριακής πίεσης στην όρθια θέση.

Ο Palatini και οι συνεργάτες του ανέλυσαν 1.207 συμμετέχοντες που ελέγχθηκαν για υπέρταση σταδίου 1 (μέση ηλικία 33 έτη, 73% άνδρες). Όλοι οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε έξι μετρήσεις της ΑΠ σε όρθια και σε ύπτια θέση κατά τη διάρκεια δύο επισκέψεων.

Συνολικά, σε σύγκριση με την ύπτια θέση, η ΑΠ στην όρθια θέση ήταν κατά μέσο όρο 2,5 mm Hg χαμηλότερη για τη συστολική και 4,6 mm Hg υψηλότερη για τη διαστολική.

Οι συμμετέχοντες χαρακτηρίστηκαν ως υπεραντιδραστικοί στην ‘ορθια θέση, εάν η διαφορά συστολικής ΑΠ σε όρθια-ύπτια θέση ήταν στο ανώτερο δεκατημόριο. Το κατώτερο όριο του κορυφαίου δεκατημορίου ήταν 6,5 mm Hg.

Σε 24ωρες περιπατητικές μετρήσεις ΑΠ, η υπέρταση ήταν πιο συχνή στην ομάδα με ορθοστατική υπεραντιδραστικότητα από ό,τι στην υπόλοιπη ομάδα (90,8% έναντι 76,4%· P = 0,001).

Στους 630 συμμετέχοντες των οποίων μετρήθηκαν οι κατεχολαμίνες στα ούρα, η αναλογία επινεφρίνης προς κρεατινίνη ήταν υψηλότερη σε αυτούς με ορθοστατική υπεραντιδραστικότητα σε σύγκριση με τους άλλους (118,4 nmol/mol έναντι 77 nmol/mol, P = 0,005).

Τα επίπεδα επινεφρίνης είναι μια εκτίμηση της συνολικής επίδρασης των στρεσογόνων ερεθισμάτων κατά τη διάρκεια του 24ώρου. Αυτό υποδηλώνει ότι όσοι έχουν την υψηλότερη αρτηριακή πίεση όταν στέκονται όρθιοι μπορεί να έχουν αυξημένη απόκριση του συμπαθητικού συστήματος (απόκριση πάλης ή φυγής) σε στρεσογόνους παράγοντες. Συνολικά, αυτό προκαλεί αύξηση της μέσης αρτηριακής πίεσης.

Κατά τη διάρκεια της μέσης παρακολούθησης 17,2 ετών, υπήρξαν 105 μείζονα καρδιαγγειακά ή νεφρικά ε[εισόδια στους συμμετέχοντες στη μελέτη.

Σε ένα πολυπαραγοντικό μοντέλο, το να είσαι υπεραντιδραστικός στην όρθια θέση ήταν ένας ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας μείζονος καρδιακού και νεφρικού ε[εισοδίου (HR = 1,97; 95% CI, 1,1-3,52). Τα αποτελέσματα δεν άλλαξαν όταν τα δεδομένα της 24ωρης καταγραφής ΑΠ και η εμφάνιση υπέρτασης κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης προστέθηκαν στο μοντέλο (HR = 1,94, 95% CI, 1,1-3,44).

Τα αποτελέσματα της μελέτης επιβεβαίωσαν την αρχική υπόθεση – μια έντονη αύξηση της αρτηριακής πίεσης από την ύπτια στην όρθια θέση θα μπορούσε να είναι προγνωστικά σημαντική σε νέους με υψηλή αρτηριακή πίεση. Απροσδόκητο ήταν το γεγονός ότι ακόμη και μια σχετικά μικρή αύξηση της αρτηριακής πίεσης στην όρθια θέση (6-7 mm Hg) ήταν προγνωστική για μείζονα καρδιακά συμβάντα μακροπρόθεσμα.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι θα πρέπει να μετράται η αρτηριακή πίεση κατά την όρθια θέση προκειμένου να προσαρμοστεί η θεραπεία για ασθενείς με υψηλή αρτηριακή πίεση και, ενδεχομένως, να γίνει μια πιο επιθετική προσέγγιση στις αλλαγές στον τρόπο ζωής και στην αντιυπερτασική θεραπεία σε άτομα με αυξημένη απόκριση της αρτηριακής πίεσης στην όρθια θέση

Βιβλιογραφία

Palatini P, et al. Hypertension. 2022;doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.18579.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1020 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr