Η σεμαγλουτίδη προσθέτει χρόνια ζωής σε άτομα με διαβήτη υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου

Οι ενήλικες με διαβήτη τύπου 2 που έχουν αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα προσθέτουν 1,7 χρόνια ζωής ελεύθερα καρδιαγγειακής νόσου όταν λαμβάνουν σεμαγλουτίδη μαζί με την συνήθη θεραπεία για τον διαβήτη, σύμφωνα με ευρήματα μελέτης που δημοσιεύθηκαν στο Diabetes Care.

Η προσθήκη της σεμαγλουτίδης στο πρότυπο περίθαλψης συσχετίστηκε με σημαντικό κέρδος σε χρόνια ζωής χωρίς νέα και επαναλαμβανόμενα επεισόδια καρδιαγγειακής νόσου και με μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου για 10 χρόνια. Η κατανομή των εκτιμώμενων ετών ζωής χωρίς νέα και επαναλαμβανόμενα καρδιαγγειακά συμβάματα που αποκτήθηκαν με τη σεμαγλουτίδη ήταν ευρεία, αντανακλώντας τη διακύμανση στο απόλυτο όφελος που αποκτήθηκε από τη σεμαγλουτίδη μεταξύ των ασθενών, με εκείνους με υψηλότερο αρχικό κίνδυνο και που ήταν νεότεροι κατά την έναρξη της θεραπείας να είχαν το μεγαλύτερο απόλυτο όφελος.

Οι ερευνητές συνέλεξαν δεδομένα από τις τυχαιοποιημένες, διπλά-τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες SUSTAIN 6 και PIONEER 6, οι οποίες αξιολόγησαν τις επιδράσεις της σεμαγλουτίδης (Wegovy, Novo Nordisk) σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 με υψηλό κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο. Τα δεδομένα από τις δύο μελέτες συγκεντρώθηκαν για τον υπολογισμό του μειωμένου κινδύνου για μείζονα ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά συμβάματα με την προσθήκη σεμαγλουτίδης στην θεραπεία (HR = 0,76, 95% CI, 0,62-0,92). Το μοντέλο πρόβλεψης με προοπτική διάρκειας ζωής του διαβήτη χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του προσδόκιμου ζωής χωρίς νέα ή επαναλαμβανόμενα συμβάντα καρδιαγγειακής νόσου, χρησιμοποιώντας το συγκεντρωτικό HR και συνδυάζοντάς το με τους ατομικούς παράγοντες κινδύνου ενός ατόμου. Τα έτη ζωής χωρίς νέα και επαναλαμβανόμενα καρδιαγγειακά συμβάματα υπολογίστηκαν ως η διαφορά μεταξύ της αρχικής ηλικίας και της ηλικίας όπου η εκτιμώμενη αθροιστική πιθανότητα χωρίς επιβίωση από μείζονα ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά συμβάματα πέφτει κάτω από 50%. Ο δεκαετής κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου υπολογίστηκε ως το άθροισμα του ετήσιου κινδύνου για μείζονα ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά συμβάντα άνω των 10 ετών από την τρέχουσα ηλικία των ασθενών.

Από την ομάδα, το 72,8% είχε εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο, το 16,3% είχε παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου και το 10,9% είχε χρόνια νεφρική νόσο χωρίς προηγούμενη καρδιαγγειακή νόσο. Η προσθήκη της σεμαγλουτίδης στη θεραπεία συσχετίστηκε με μέση αύξηση κατά 1,7 έτη ζωής χωρίς νέα ή επαναλαμβανόμενα συμβάντα καρδιαγγειακής νόσου και μέση απόλυτη μείωση του 10ετούς κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου κατά 6% για την όλη την ομάδα.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τεταρτημόρια με βάση τα οποία οι ασθενείς θα ωφελούνταν περισσότερο από την προσθήκη σεμαγλουτίδης. Το τεταρτημόριο των συμμετεχόντων που θα ωφελούνταν περισσότερο είχε μέσο κέρδος 2,8 ετών ζωής χωρίς νέα και επαναλαμβανόμενα συμβάντα καρδιαγγειακής νόσου, ενώ το τεταρτημόριο των ενηλίκων που ωφελήθηκαν λιγότερο είχε μέσο κέρδος 0,4 έτη ζωής χωρίς συμβάντα καρδιαγγειακής νόσου.

Οι συμμετέχοντες με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο είχαν μεγαλύτερο κέρδος σε έτη ζωής χωρίς καρδιαγγειακά συμβάντα με την προσθήκη σεμαγλουτίδης λόγω του υψηλότερου αρχικού κινδύνου. Οι ενήλικες με ΧΝΝ είχαν κέρδος 1,7 ετών ζωής χωρίς νέα και επαναλαμβανόμενα καρδιαγγειακά συμβάντα. Η μέση απόλυτη μείωση του 10ετούς κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου ήταν 6,8% για τα άτομα με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο και 8,5% για τα άτομα με ΧΝΝ.

Ο μέσος αριθμός ετών ζωής χωρίς καρδιαγγειακά συμβάντα με τη σεμαγλουτίδη μειώθηκε με την αύξηση της ηλικίας. Οι ενήλικες ηλικίας 50 έως 54 ετών κέρδισαν 2,9 έτη ζωής χωρίς επεισόδια καρδιαγγειακής νόσου, ενώ οι ενήλικες ηλικίας 85 έως 90 ετών κέρδισαν 0,6 επιπλέον έτη ζωής χωρίς επεισόδια καρδιαγγειακής νόσου.

Η προσθήκη της σεμαγλουτίδης στο πρότυπο περίθαλψης σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 συσχετίστηκε με ευρεία κατανομή του κέρδους σε χρόνια ζωής χωρίς νέα και επαναλαμβανόμενα συμβάντα καρδιαγγειακής νόσου, με μεγαλύτερο απόλυτο όφελος που παρατηρείται σε νεότερους ανθρώπους και σε άτομα με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο. Αυτή η μελέτη βοηθά στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων των μελετών για τα καρδιαγγειακά αποτελέσματα της χρήσης της σεμαγλουτίδης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στη λήψη κλινικών αποφάσεων.

Βιβλιογραφία

Jan Westerink, et al. Estimated Life-Years Gained Free of New or Recurrent Major Cardiovascular Events With the Addition of Semaglutide to Standard of Care in People With Type 2 Diabetes and High Cardiovascular Risk. Diabetes Care 1 May 2022; 45 (5): 1211–1218.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 951 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Η Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr