Με εξαίρεση τους SGLT2 αναστολείς που έχουν νεφροπροστατευτική δράση, τα υπόλοιπα 4 αντιδιαβητικά φάρμακα είναι ισοδύναμα ως προς την επίδραση στη νεφρική λειτουργία

Σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και κυρίως φυσιολογική νεφρική λειτουργία, τα νεφρικά αποτελέσματα ήταν παρόμοια σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες αντιδιαβητικών φαρμάκων.

Στη μελέτη ορόσημο GRADE, οι ερευνητές συνέκριναν τα νεφρικά αποτελέσματα σε 5.000 άτομα (μέση ηλικία 57 έτη) με διαβήτη τύπου 2 που έπαιρναν μετφορμίνη και τυχαιοποιήθηκαν σε μία από τις τέσσερις πρόσθετες θεραπείες: ινσουλίνη glargine, γλιμεπιρίδη (μια σουλφονυλουρία), λιραγλουτίδη (ένας αγωνιστής υποδοχέα του γλυκαγονόμορφου πεπτιδίου-1) ή σιταγλιπτίνη (αναστολέας διπεπτιδυλικής πεπτιδάσης-1). Την εποχή που άρχισε η μελέτη δεν κυκλοφορούσαν ακόμη οι SGLT2 αναστολείς. Η αρχική δημοσιευμένη αναφορά δεν έδειξε διαφορά μεταξύ των ομάδων ως προς τα νεφρικά αποτελέσματα στα 5 έτη. Τώρα, οι ερευνητές δημοσίευσαν πρόσθετες λεπτομέρειες.

Κατά την έναρξη, η μέση γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c) ήταν 7,5%, η μέση διάρκεια του διαβήτη ήταν 4,2 χρόνια και η μέση εκτιμώμενη σπειραματική διήθηση (eGFR) ήταν 95 mL/λεπτό/1,73 m2. Μόνο το 2,5% των ασθενών είχαν eGFRs ≤60 mL/λεπτό και το 16% είχε μέτρια έως σοβαρή λευκωματουρία. Περίπου το 60% των ασθενών λάμβαναν αναστολείς ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης.

Μετά από 5ετή παρακολούθηση, η μέση αλλαγή στο eGFR ήταν παρόμοια για όλες τις ομάδες. Ένα άλλο καταληκτικό σημείο για την εξέλιξη της νεφρικής νόσου (δηλαδή, ένα σύνθετο σημείο αύξησης του βαθμού λευκωματουρίας, αιμοκάθαρσης, μεταμόσχευσης ή θανάτου) ήταν ≈12% σε όλες τις ομάδες και σχεδόν εξ ολοκλήρου λόγω της εξέλιξης της λευκωματουρίας. Παρόμοια αποτελέσματα ελήφθησαν για πολλαπλά δευτερεύοντα αποτελέσματα (π.χ., περιστατικό eGFR ≤60 mL/λεπτό).

Σε ασθενείς που λάμβαναν ήδη θεραπεία με μετφορμίνη με διαβήτη τύπου 2 και σχετικά φυσιολογική νεφρική λειτουργία, τα νεφρικά αποτελέσματα ήταν παρόμοια, ανεξάρτητα από το ποιο αντιδιαβητικό φάρμακο είχε προστεθεί. Οι περιορισμοί της μελέτης περιλαμβάνουν τη σχετικά σύντομη διάρκειά της για πληθυσμό χαμηλού κινδύνου και την έλλειψη ομάδας ασθενών με θεραπεία αναστολέα συμμεταφορέα νατρίου-γλυκόζης-2 (SGLT-2).

Οι αναστολείς SGLT-2 μπορούν να επιβραδύνουν την πτώση του eGFR – με απόλυτα οφέλη πιο πιθανό να εμφανιστούν σε ασθενείς που έχουν ήδη ενδείξεις νεφρικής νόσου – αλλά δεν είχαν ακόμη έγκριση για χρήση όταν ξεκίνησε αυτή η μελέτη.

Βιβλιογραφία

Wexler DJ, de Boer IH, Ghosh A, et al. Comparative Effects of Glucose-Lowering Medications on Kidney Outcomes in Type 2 Diabetes: The GRADE Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. Published online May 22, 2023.

The GRADE Study Research Group. Glycemia reduction in type 2 diabetes — Microvascular and cardiovascular outcomes. N Engl J Med 2022 Sep 22; 387:1075.

The GRADE Study Research Group. Glycemia reduction in type 2 diabetes — Glycemic outcomes. N Engl J Med 2022 Sep 22; 387:1063.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1260 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr