Ο κίνδυνος καρκίνου του παχέος εντέρου αναλόγως του αριθμού των πολυπόδων

Μια μετανάλυση δείχνει ότι η ύπαρξη 1 έως 2 μικρών αδενωμάτων (πολυπόδων) ενέχει κίνδυνο παρόμοιο με αυτούς που δεν έχουν καθόλου αδενώματα.

Οι κίνδυνοι για τον επακόλουθο καρκίνο του παχέος εντέρου (CRC) και τη θνησιμότητα που σχετίζεται με αυτόν, ανάλογα με τα ευρήματα αδενώματος στην αρχική κολονοσκόπηση είναι ασαφείς. Για αυτήν τη μετανάλυση, οι ερευνητές εντόπισαν 12 μελέτες (με ≈500.000 ασθενείς) που ανέφεραν συχνότητα και θνησιμότητα CRC μετά την αρχική κολονοσκόπηση. Η μέση παρακολούθηση ήταν 8,5 χρόνια. Οι βασικές κατηγορίες ήταν: κανένα αδένωμα, αδενώματα χαμηλού κινδύνου (LRA, 1-2 αδενώματα <10 mm) ή αδενώματα υψηλού κινδύνου (HRA, ≥3 αδενώματα ή αδενώματα σε μέγεθος > 10 mm ή με λαχνώδη χαρακτηριστικά ή δυσπλασία υψηλού βαθμού). Τα αποτελέσματα ήταν τα ακόλουθα (αναφέρθηκαν ανά 10.000 άτομα-έτη):

Η συχνότητα εμφάνισης CRC ήταν 3,4, 4,5 και 13,8 στις ομάδες χωρίς αδένωμα, LRA και HRA, αντίστοιχα. Η διαφορά μεταξύ των ομάδων όχι αδένωμα και LRA ήταν οριακά σημαντική, αλλά η διαφορά μεταξύ των ομάδων όχι αδένωμα και HRA ήταν πολύ σημαντική.

Η θνησιμότητα που σχετίζεται με CRC ήταν 0,7, 0,8 και 2,1 στις ομάδες χωρίς αδένωμα, LRA και HRA, αντίστοιχα. Η διαφορά μεταξύ των ομάδων όχι αδένωμα και LRA δεν ήταν σημαντική, αλλά η διαφορά μεταξύ των ομάδων όχι αδένωμα και HRA ήταν πολύ σημαντική.

Σε προηγούμενες μελέτες, οι ερευνητές έχουν αξιολογήσει τον επακόλουθο κίνδυνο νεοπλασίας του παχέος εντέρου σύμφωνα με τα ευρήματα αδενωμάτων στην αρχική κολονοσκόπησ. Αυτή είναι η πρώτη μετανάλυση που βασίζεται στη συχνότητα και τη θνησιμότητα του CRC. Μετά από κολονοσκόπηση υψηλής ποιότητας, οι περισσότεροι ασθενείς μέσου κινδύνου με αδενώματα χαμηλού κινδύνου θα πρέπει να επαναλαμβάνουν την κολονοσκόπηση σε 10 χρόνια, όπως και οι ασθενείς χωρίς αδενώματα. Συγκεκριμένα, μια κατευθυντήρια γραμμή του 2020 από αρκετούς οργανισμούς γαστρεντερολογίας συνιστά ένα διάστημα επαναληπτικής κολονοσκόπησης 7 έως 10 ετών για τέτοιους ασθενείς.

Βιβλιογραφία

Duvvuri A et al. Risk of colorectal cancer and cancer related mortality after detection of low-risk or high-risk adenomas, compared with no adenoma, at index colonoscopy: A systematic review and meta-analysis. Gastroenterology 2021 Jan 29; [e-pub].

Samir Gupta, et al. Recommendations for Follow-Up After Colonoscopy and Polypectomy: A Consensus Update by the US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer. Gastroenterology. 2020 Mar;158(4):1131-1153.e5.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1381 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr