Τα άτομα που ασκούνται έχουν καλύτερη εικόνα του εγκεφάλου στη μαγνητική τομογραφία

Η αυξημένη φυσική δραστηριότητα στη μέση και τη μεγάλη ηλικία συσχετίστηκε με καλύτερα αποτελέσματα απεικόνισης εγκεφάλου.

Σε αυτήν την προοπτική μελέτη, οι ερευνητές ανέλυσαν εάν η σωματική δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο μεσηλίκων ή ηλικιωμένων συσχετίζεται με τα ευρήματα της μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου σε 1.604 συμμετέχοντες (ηλικίας 45 έως 64 κατά την έναρξη, μέση ηλικία 54 ετών, 55% γυναίκες, 27% μαύροι) από τη Μελέτη Atherosclerosis Risk in Communities Study. Από ερωτηματολόγια που τέθηκαν κατά την έναρξη και 25 χρόνια αργότερα, οι ερευνητές ταξινόμησαν τη μέτρια έως έντονη σωματική δραστηριότητα των συμμετεχόντων (MVPA), ως καμία (0 λεπτά/ εβδομάδα), χαμηλή (1,74 λεπτά / εβδομάδα), μέση (75 –149 λεπτά / εβδομάδα) ή υψηλή (≥150 λεπτά / εβδομάδα). Τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας περιλάμβαναν βλάβες στα αγγεία του εγκεφάλου, αλλοιώσεις της λευκής ουσίας, ακεραιότητα της λευκής ουσίας και τον όγκο της φλοιώδους μοίρας.

Τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας των συμμετεχόντων ήταν

  • 34% καθόλου,
  • 11% χαμηλά,
  • 16% μεσαία και
  • 39% υψηλά.

Η μέση ηλικία κατά τη στιγμή της διενέργειας της μαγνητικής τομογραφίας ήταν 76 έτη.

Μετά από προσαρμογές (για ηλικία, φυλή, φύλο, εκπαίδευση, κατάσταση απολιποπρωτεΐνης E-ℇ4, κάπνισμα, ενδοκράνιος όγκος και χρόνια συννοσηρότητα), το υψηλό επίπεδο σωματικής δραστηριότητας στη μέση ηλικία συσχετίστηκε με πιο άθικτη ακεραιότητα της λευκής ουσίας και μειωμένες πιθανότητες εμφάνισης σιωπηλών εμφράκτων στη μετέπειτα ζωή σε σύγκριση την καθόλου σωματική δραστηριότητα. Σε σύγκριση με την καθόλου δραστηριότητα κατά τη μέση ηλικία, η μεσαία δραστηριότητα (αλλά όχι η υψηλή) συσχετίστηκε με μεγαλύτερη φαιά ουσία και συνολικούς όγκους της φλοιώδους μοίρας.

Σε σύγκριση με καθόλου δραστηριότητα στην τρίτη ηλικία, η υψηλή δραστηριότητα συσχετίστηκε με μειωμένες πιθανότητες υποφλοιωδών μικροαιμορραγιών, πιο άθικτη ακεραιότητα της λευκής ουσίας, λιγότερες αλλοιώσεις της λευκής ουσίας και μεγαλύτερους όγκους της φαιάς ουσίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η μέτρια έως έντονη σωματική δραστηριότητα τόσο στη μέση όσο και στην όψιμη ζωή μπορεί να προστατεύσει από τις δομικές βλάβες του εγκεφάλου στο τέλος της ζωής, πιθανώς μέσω μηχανισμών των αγγείων του εγκεφάλου. Ολοένα και περισσότερα ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν τη σημασία της σωματικής δραστηριότητας στη βελτιστοποίηση της υγείας του εγκεφάλου.

Βιβλιογραφία

Palta P et al. A prospective analysis of leisure-time physical activity in mid-life and beyond and brain damage on MRI in older adults. Neurology 2021 Jan 6; [e-pub].

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr