Τίτλοι εξουδετερωτικών αντισωμάτων: είναι αξιόπιστοι για την ύπαρξη προστασίας έναντι του κορωνοϊού;

Σε μια ανάλυση οκτώ μελετών, οι τίτλοι εξουδετερωτικών αντισωμάτων συσχετίστηκαν σε μεγάλο βαθμό με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου και την ύπαρξη προστασίας μετά από τη φυσική μόλυνση.

Για να τεθεί σε έλεγχο η πανδημία COVID-19, ένας σημαντικός στόχος είναι η διαπίστωση της ύπαρξης ανοσίας έναντι του κορωνοϊού SARS-CoV-2. Μία προσέγγιση είναι η εξέταση των επιπέδων των τίτλων των εξουδετερωτικών αντισωμάτων με δοκιμασίες in vitro μετά τον εμβολιασμό ή τη φυσική μόλυνση.

Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από 7 μελέτες εμβολίων φάσης 3 και μία μελέτη ανάρρωσης, οι ερευνητές ομαλοποίησαν τους τίτλους εξουδετέρωτικών αντισωμάτων στον μέσο τίτλο ανάρρωσης σε όλες τις μελέτες. Σε σύγκριση με την αποτελεσματικότητα προστασίας που αναφέρθηκε σε αυτές τις μελέτες, βρέθηκε ένας πολύ σημαντικός συσχετισμός μεταξύ του ομαλοποιημένου αναρρωτικού τίτλου και της αποτελεσματικότητας του εμβολίου (r = 0,905). Σε ένα λογιστικό μοντέλο, το επίπεδο εξουδετερωτικών αντισωμάτων για την επίτευξη 50% προστασίας έναντι της λοίμωξης ήταν 20,2% του μέσου αναρρωτικού τίτλου. Για την πρόληψη της σοβαρής νόσου, το επίπεδο εξουδετέρωσης 50% ήταν 3,0% του μέσου τίτλου.

Ένα εκθετικό μοντέλο έδειξε ότι ο χρόνος ημίσειας ζωής των τίτλων εξουδετερωτικών αντισωμάτων σε εμβολιασμένα με mRNA και φυσικά μολυσμένα άτομα ήταν παρόμοιος. Ένα εμβόλιο με αρχική αποτελεσματικότητα 95% αναμένεται να διατηρήσει μια εκτιμώμενη αποτελεσματικότητα 77% στις 250 ημέρες.

Οι συγγραφείς αναγνωρίζουν ότι αυτά τα δεδομένα προέρχονται από πολλαπλές μελέτες που χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους για τη μέτρηση της ανοσολογικής απόκρισης. Παρόλα αυτά όμως, τα αποτελέσματα παρέχουν σημαντικές ενδείξεις ότι μια εύκολα μετρήσιμη παράμετρος, οι τίτλοι εξουδετερωτικών αντισωμάτων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της προστατευτικής ανοσίας έναντι του COVID-19. Αυτό θα συμβάλει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων εμβολίων και ανοσοθεραπειών, ενώ παράλληλα θα βοηθά τους λειτουργούς της δημόσιας υγείας να προσδιορίσουν το βαθμό ανοσίας που υπάρχει σε μια δεδομένη κοινότητα.

Βιβλιογραφία

Khoury DS et al. Neutralizing antibody levels are highly predictive of immune protection from symptomatic SARS-CoV-2 infection. Nat Med 2021 May 17

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr