Ένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης της ανθεκτικής υπέρτασης: άσκηση

Η άσκηση μείωσε την αρτηριακή πίεση σε άτομα με ανθεκτική υπέρταση και μάλιστα αρκετά γρήγορα.

Έχει αποδειχθεί ότι η άσκηση μειώνει την αρτηριακή πίεση (ΑΠ) σε ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση. Για να καθοριστεί εάν ένα πρόγραμμα άσκησης θα μπορούσε επίσης να μειώσει την αρτηριακή πίεση σε ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση, οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια μικρή, τυχαιοποιημένη  μελέτη.

Ως ανθεκτική υπέρταση ορίζεται η πίεση που δεν ρυθμίζεται παρά τη χορήγηση συνδυασμού 3 αντιυπερτασικών φαρμάκων διαφορετικής κατηγορίας σε πλήρη δόση και το ένα εξ αυτών είναι διουρητικό.

Εξήντα ασθενείς ηλικίας 40 έως 75 ετών με διαγνωσμένη ανθεκτική υπέρταση στρατολογήθηκαν από δύο κέντρα στην Πορτογαλία και τυχαία ανατέθηκαν σε ένα πρόγραμμα αερόβιας άσκησης μέτριας έντασης 12 εβδομάδων ή στη συνήθη περίθαλψη (ομάδα ελέγχου). Η ομάδα άσκησης πραγματοποίησε 3 `συνεδρίες άσκησης 40 λεπτών την εβδομάδα.

Είκοσι έξι ασθενείς στην ομάδα άσκησης και 27 στην ομάδα ελέγχου ολοκλήρωσαν τη μελέτη (μέση ηλικία 60 έτη, 45% γυναίκες). Σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, εκείνοι στην ομάδα άσκησης είχαν σημαντικές μειώσεις τόσο στη συστολική (−7,1 mmHg) όσο και στη διαστολική (−5,1 mmHg) αρτηριακη πίεση της 24ωρης καταγραφής. Η ημερήσια αρτηριακή πίεση μειώθηκε επίσης σημαντικά (−8,4 /−5,7 mmHg), όπως και η συστολική πίεση γραφείου (−10,0 mmHg) σε σύγκριση με τους μάρτυρες. Υπήρχε καλή τήρηση του προγράμματος άσκησης (99%) και δεν αναφέρθηκαν σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Αυτή η μικρή μελέτη  δείχνει ότι η άσκηση μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση, ακόμη και σε ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το πόσο μεγάλο ήταν το όφελος για μια τόσο σύντομη παρέμβαση (12 εβδομάδες). Οι μειώσεις της αρτηριακής πίεσης της τάξης των 10/5 mmHg είναι παρόμοιες με αυτές που μπορούν να επιτευχθούν με ένα μόνο αντιυπερτασικό φάρμακο και αναμένεται να σχετίζονται με σημαντικά χαμηλότερους κινδύνους για καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνησιμότητα. Απαιτείται μια μεγαλύτερη τυχαιοποιημένη μελέτη για να επιβεβαιωθεί το όφελος που παρατηρήθηκε σε αυτή τη μελέτη.

Βιβλιογραφία

Lopes S et al. Effect of exercise training on ambulatory blood pressure among patients with resistant hypertension: A randomized clinical trial. JAMA Cardiol 2021 Aug 4.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr