Τα αντιχολινεργικά φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν ήπια νοητική δυσλειτουργία σε φυσιολογικά άτομα

Για να αναλυθεί κατά πόσον τα αντιχολινεργικά φάρμακα σχετίζονται με τον κίνδυνο για ήπια γνωστική δυσλειτουργία, έγινε παρακολούθηση 688 γνωστικά φυσιολογικών ατόμων (μέση ηλικία 73 ετών, περίπου 50% άνδρες) επί 10 χρόνια. Η ύπαρξη χρήσης αντιχολινεργικών φαρμάκων (aCH +) ή η απουσία της (aCH−) βασίστηκε στην αυτοαναφορά και στην κλίμακα Anticholinergic Cognitive Burden (ACB). Το υψηλό aCH + ορίστηκε ως χρήση τουλάχιστον 1 φαρμάκου με βαθμολογία ACB> 1. Τα αποτελέσματα περιελάμβαναν την επίπτωση νοητικής δυσλειτουργίας και την απόδοση της μνήμης, την εκτελεστική λειτουργία και τον έλεγχο της γλώσσας.

Οι 230 aCH + συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν κατά μέσο όρο 4,7 aCH φάρμακα, συνήθως μετοπρολόλη, ατενολόλη, λοραταδίνη και βουπροπιόνη και κυρίως πάνω από την ελάχιστη αποτελεσματική δόση για ηλικιωμένους. Στην ομάδα aCH +, το 32% είχε υψηλό aCH +. Η θετικότητα στην απολιποπρωτεϊνη Ε -4 (apoE4 +) και οι θετικοί βιοδείκτες για νόσο Αλτσχάιμερ στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό παρατηρήθηκαν στο ένα τρίτο περίπου των συμμετεχόντων. Σε σύγκριση με την ομάδα aCH−, η ομάδα aCH + είχε 47% αυξημένο κίνδυνο για νοητική δυσλειτουργία και απότομες μειώσεις στη μνήμη και τη γλώσσα αλλά όχι στην εκτελεστική λειτουργία. Σε σύγκριση με την ομάδα aCH− / E4−, η ομάδα aCH + / E4 + είχε 2,5 φορές αυξημένο κίνδυνο για νοητική δυσλειτουργία και απότομες μειώσεις στη μνήμη και τη γλώσσα. Σε σύγκριση με την ομάδα aCH− / CSF−, η ομάδα aCH + / CSF + είχε 4,9 φορές αυξημένο κίνδυνο για νοητική δυσλειτουργία και απότομες μειώσεις στη μνήμη και τη γλώσσα. Η ομάδα υψηλού aCH + είχε διπλάσιο κίνδυνο για νοητική δυσέιτουργία της ομάδας aCH−.

Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι τα αντιχολινεργικά φάρμακα αυξάνουν τους κινδύνους για νοητική δυσλειτουργία και μείωση της γνωστικής απόδοσης, ειδικά σε εκείνους που είναι apoE ℇ4 +, έχουν βιοδείκτες CSF AD ή έχουν υψηλό φορτίο aCH. Τα φάρμακα για συνηθισμένες καταστάσεις όπως η υπέρταση μπορεί να έχουν αντιχολινεργικές ιδιότητες. Μια εμπεριστατωμένη ανασκόπηση των φαρμάκων και η χρήση μιας κλίμακας όπως το ACB μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό αυτών που κινδυνεύουν από γνωστική μείωση, για τους οποίους ο εξορθολογισμός αυτών των φαρμάκων μπορεί να είναι σημαντικός στη μείωση του γνωστικού κινδύνου.

Παραδείγματα αντιχολινεργικών φαρμάκων

Antimuscarinic agents
Antipsychotics (clozapine, quetiapine)
Atropine
Benztropine
Biperiden
Chlorpheniramine
Certain SSRIs (Paroxetine)
Dicyclomine (Dicycloverine)
Dimenhydrinate
Diphenhydramine
Doxepin
Doxylamine
Glycopyrrolate
Glycopyrronium
Hyoscyamine
Ipratropium
Orphenadrine
Oxitropium
Oxybutynin
Promethazine
Propantheline bromide
Scopolamine
Solifenacin
Tolterodine
Tiotropium
Tricyclic antidepressants (28 compounds with numerous trade names)
Trihexyphenidyl
Tropicamide
Umeclidinium

Antinicotinic agents
Bupropion – Ganglion blocker
Dextromethorphan – Cough suppressant and ganglion blocker
Doxacurium – Nondepolarizing skeletal muscular relaxant
Hexamethonium – Ganglion blocker
Mecamylamine – Ganglion blocker and occasional smoking cessation aid
Tubocurarine – Nondepolarizing skeletal muscular relaxant

Βιβλιογραφία

Weigand AJ et al. Association of anticholinergic medications and AD biomarkers with incidence of MCI among cognitively normal older adults. Neurology 2020 Oct 20; 95:e2295

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr