Η αντιμετώπιση της υπέρτασης σε άτομα με χρόνια νεφρική νόσο

Για ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ), η σωστή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) βοηθά στην πρόληψη καρδιαγγειακών επεισοδίων και της εξέλιξης της νεφρικής νόσου. Αν και ένας στόχος συστολικής ΑΠ (ΣΑΠ) <140 mm Hg είναι καλά τεκμηριωμένος για τον περιορισμό της εξέλιξης της ΧΝΝ, οι ενδείξεις για έναν αυστηρότερο στόχο (δηλαδή, ΣΑΠ<120 mm Hg) είναι πιο περιορισμένες. Για να καθοδηγήσει τους κλινικούς γιατρούς στη φροντίδα ασθενών με υπέρταση και ΧΝΝ που δεν υπόκεινται σε αιμοκάθαρση, μια ιατρική ομάδα κάνει 11 βασικές συστάσεις και 20 σημεία πρακτικής.

Βασικές συστάσεις
Ορθή μέτρηση της ΑΠ:

  • Η ΑΠ πρέπει να μετρηθεί χρησιμοποιώντας την κατάλληλη προετοιμασία, τοποθέτηση του ασθενούς  και τεχνική. Η συνηθισμένη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο ιατρείο, όταν δεν εκτελείται καλά, μπορεί να είναι ανακριβής και δυνητικά επικίνδυνη εάν χρησιμοποιείται για άμεσες παρεμβάσεις. Αυτή η τυπική τεχνική περιγράφεται στο έντυπο των οδηγιών
  • Η 24ωρη καταγραφή ή οι μετρήσεις στο σπίτι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συμπληρωματικές των μετρήσεων στο ιατρείο.

Παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής:

Διατροφή: Προτείνονται <2 g νατρίου (ή <5 g NaCl) ημερήσια κατανάλωση για όλους τους ασθενείς με υπέρταση και ΧΝΝ.

Φυσική δραστηριότητα: Προτείνεται φυσική δραστηριότητα μέτριας έντασης για 150 λεπτά την εβδομάδα.

Στόχοι ΣΑΠ: Η ΣΑΠ θα πρέπει να μειώνεται σε επίπεδα <120 mm Hg.

Φάρμακα: Οι αναστολείς του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης (αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτενσίνης [ACE] ή αναστολείς υποδοχέων αγγειοτασίνης [ARBs]) συνιστώνται για διαβητικούς και μη διαβητικούς ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή λευκωματουρία. Αυτές οι δύο κατηγορίες φαρμάκων δεν πρέπει να συνδυάζονται μεταξύ τους ή με έναν απευθείας αναστολέα ρενίνης.

Λίγα ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν τον χαμηλότερο στόχο ΣΑΠ (<120 mm Hg) για την πρόληψη της εξέλιξης της ΧΝΝ σε νεφρική ανεπάρκεια, αλλά η μελέτη SPRINT παρείχε σχετικές υποστηρικτικές ενδείξεις για τον χαμηλότερο στόχο στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων. Ωστόσο, στη μελέτη SPRINT, η ομάδα με στόχο ΣΑΠ <120 mm Hg στην πραγματικότητα πέτυχε μέση ΣΑΠ μόνο 121,5 mm Hg και οι υποομάδες με διαβήτη, πρωτεϊνουρία> 1 g/ημέρα και κατηγορίες ΧΝΝ G4 και G5 δεν μελετήθηκαν επαρκώς. Στη μελέτη ACCORD-BP (η οποία περιελάμβανε μόνο ασθενείς με διαβήτη), ο στόχος ΣΑΠ < 120 mm Hg δεν μείωσε σημαντικά τη συχνότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων, αλλά οι ασθενείς με προχωρημένη ΧΝΝαποκλείστηκαν. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις προειδοποιήσεις, οι συγγραφείς των κατευθυντήριων γραμμών υπογραμμίζουν την ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε ασθενή και την εξατομικευμένη θεραπεία.

Οι γιατροί της πρωτοβάθμιας περίθαλψης θα πρέπει να ενσωματώσουν τις τυποποιημένες στρατηγικές μέτρησης της αρτηριακής πίεσης στο ιατρείο πριν υιοθετήσουν τον χαμηλότερο στόχο για την αρτηριακή πίεση. Οι οδηγίες αυτές δεν αφορούν άμεσα την αρχική επιλογή φαρμακευτικής θεραπείας για ασθενείς με ήπια ΧΝΝ και ήπια ή καθόλου αλβουμινοουρία. Παραμένουν ασαφείς οι στόχοι της διαστολικής ΑΠ και η αντιμετώπιση της οξείας νεφρικής βλάβης που μπορεί να προκύψει από τη στόχευση χαμηλότερης ΑΠ σε ασθενείς με ΧΝΝ.

Βιβλιογραφία

Tomson CRV et al. Management of blood pressure in patients with chronic kidney disease not receiving dialysis: Synopsis of the 2021 KDIGO clinical practice guideline. Ann Intern Med 2021 Jun 22

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1374 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr