Τα δυο COVID-19 mRNA εμβόλια δεν φαίνεται να έχουν την ίδια ανοσογονικότητα

Σε μια μελέτη παρατήρησης σε εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, το εμβόλιο Moderna προκάλεσε υψηλότερη απόκριση αντισωμάτων SARS-CoV-2 από το εμβόλιο Pfizer.

Τα εμβόλια Moderna (mRNA-1273) και Pfizer (BNT162b2) COVID-19 απέδειξαν αμφότερα ότι έχουν πάνω από 90% αποτελεσματικότητα στην πρόληψη της συμπτωματικής λοίμωξης SARS-CoV-2 σε μεγάλες, υψηλής ποιότητας κλινικές μελέτες. Αλλά πώς συγκρίνονται μεταξύ τους όσον αφορά την ανοσογονικότητα;

Οι ερευνητές περιέλαβαν εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σε μια προοπτική μελέτη κοόρτης στην οποία τα δείγματα αίματος ελέγχθηκαν πριν και 6-10 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό. Τα άτομα θεωρούνταν προηγουμένως μολυσμένα εάν είχαν ανιχνεύσιμα αντι-νουκλεοκαψιδικά αντισώματα σε οποιοδήποτε σημείο, ανιχνεύσιμα αντι-ακιδικά αντισώματα πριν τον εμβολιασμό ή ιστορικό θετικής PCR σε ρινοφαρυγγικό δείγμα.

Σε γενικές γραμμές, οι προηγουμένως μολυσμένοι συμμετέχοντες είχαν υψηλότερους γεωμετρικούς μέσους τίτλους (GMT) αντισωμάτων κατά της ακίδας από ό, τι οι συμμετέχοντες που δεν είχαν έλθει σε επαφή με τον SARS-CoV-2. Μεταξύ 1.647 συμμετεχόντων, 688 (22% προηγουμένως μολυσμένοι) έλαβαν Moderna και 959 (13% προηγουμένως μολυσμένοι) έλαβαν Pfizer. Τα GMT των αντισωμάτων κατά της ακίδας ήταν σημαντικά υψηλότερα στην ομάδα Moderna από ότι στην ομάδα Pfizer (3836U/mL έναντι 1444 U/mL). Είτε είχαν μολυνθεί προηγουμένως είτε ήταν SARS-CoV-2-naive, οι εμβολιασθέντες με Moderna είχαν υψηλότερα GMT από τους εμβολιασθέντες με Pfizer (10708 έναντι 8174 U/mL [μολυσμένο], 2881 έναντι 1108 U/mL [naive]). Σε πολυμεταβλητή ανάλυση παλινδρόμησης, ο τύπος εμβολίου παρέμεινε ανεξάρτητα συνδεδεμένος με την απόκριση αντισωμάτων.

Η ερμηνεία αυτών των ευρημάτων πρέπει συμεπριλάβει τους περιορισμούς της μελέτης, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης δεδομένων  εξουδετερωτικών αντισωμάτων ή τυχαιοποίησης. Το τελευταίο θέτει το ζήτημα των συγχυτικών παραγόντων, ειδικά δεδομένου ότι η ομάδα Pfizer είχε περισσότερες γυναίκες και λιγότερους συμμετέχοντες που είχαν μολυνθεί προηγουμένως. Η κλινική χρησιμότητα αυτών των ευρημάτων παραμένει άγνωστη, αλλά τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, η αποτελεσματικότητα των δύο εμβολίων φαίνεται παρόμοια.

Βιβλιογραφία

Steensels D et al. Comparison of SARS-CoV-2 antibody response following vaccination with BNT162b2 and mRNA-1273. JAMA 2021 Aug 30

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1381 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr